Zakup sprzętu i wyposażenia

Ochotnicza Straż Pożarna w Sulejówku otrzymała dotację w kwocie 9.145,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup sprzętu i wyposażenia.

Zakres rzeczowy obejmował zakup:

  • 4 kompletów ubrań specjalnych typu NOMEX;
  • 5 szt. węży tłocznych W-52 powlekanych do motopompy;
  • 5 szt. węży tłocznych W-52 niepowlekanych do motopompy;
  • 8 szt. węży tłocznych W-75 do motopompy;
  • prądownicy wodno-pianowej 52 typu turbo;
  • kurtyny wodnej W-75 z regulacją.

Całkowita wartość w/w sprzętu wyniosła 18.290,00 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW w wysokości 9.145,00 zł, dotacja z ZOSP RP w wysokości 4.800,00 zł i wkład własny w wysokości 4.345,00 zł.

Zakup nowego sprzętu dla OSP Sulejówek zapewni sprawny udział w akcjach ratowniczych między innymi w niesieniu pomocy poszkodowanym w katastrofach drogowych i innych zdarzeniach losowych. Poprzez zakup nowoczesnych ubrań specjalnych typu NOMEX zwiększy się komfort i bezpieczeństwo pracy strażaków, co niewątpliwie przełoży się także na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców terenów, na których działa OSP Sulejówek.

Realizacja zadania poprawi zdolności ratownicze/operacyjne OSP Sulejówek, a w szczególności:

  • zwiększy mobilność i możliwość jednostki OSP poprzez wyposażenie większej ilości strażaków w nowoczesne ubrania typu NOMEX,
  • utrzyma gotowość bojową jednostki OSP poprzez wymianę zużytych węży tłocznych,
  • zwiększy skuteczność gaśniczą jednostki OSP poprzez zakup nowoczesnej prądownicy wodno-pianowej,
  • ograniczy strefy skażenia w przypadku wycieku gazu poprzez zakup kurtyny wodnej.