Strażak OSP w Sulejówku wykwalifikowanym kierowcą

Ochotnicza Straż Pożarna w Sulejówku w partnerstwie z Miastem Sulejówek w 2013 r. zrealizowała projekt pn. Strażak OSP w Sulejówku wykwalifikowanym kierowcąw ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Dofinansowanie projektu z UE: 41.604,00 PLN / 100%

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji koniecznych do pełnienia służby u 16 strażaków OSP Sulejówek. Wsparciem projektowym objętych zostało 16 strażaków aktywnie działających w OSP Sulejówek, w tym 3 kobiety i 13 mężczyzn.

W ramach Projektu zaplanowano przygotowanie teoretyczne i praktyczne 16 strażaków (w tym 3 kobiet) do nabycia uprawnień do prowadzenia pojazdów kategorii „C”, „C+E” lub „D” i zweryfikowanie nabytych umiejętności poprzez przystąpienie do egzaminu wewnętrznego i  egzaminu państwowego w ww. zakresie. W ramach Projektu zostały zorganizowane następujące kursy:

  1. kurs prawo jazdy kat. C, który obejmował 20 godzin teorii oraz 30 godzin praktyki;
  2. kurs prawo jazdy kat. C+E, który obejmował 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 25 godzin zajęć praktycznych;
  3. kurs prawo jazdy kat. D, który obejmował będzie 20 godzin teorii oraz 40 godzin praktyki.

Uczestnikom Projektu zapewnione zostały badania lekarskie, materiały szkoleniowe, uczestnictwo w szkoleniu, przystąpienie do egzaminu teoretycznego i praktycznego wewnętrznego oraz możliwość nabycia uprawnień do kierowania pojazdami kat. „C” „C+E” lub „D” poprzez sfinansowanie pierwszego egzaminu zewnętrznego (państwowego). Udział w ramach Projektu był bezpłatny.

W dniu 23 sierpnia 2013 r. odbyło się oficjalne zakończenie realizacji projektu, podczas którego wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy zakończenia udziału w projekcie. W uroczystości wzięło udział 16 uczestników projektu w tym 3 kobiety i 13 mężczyzn, Burmistrz Miasta Sulejówek, Prezes i Wiceprezes OSP, Skarbnik OSP, Koordynator projektu oraz Kierownik Referatu Promocji i Pozyskiwania Funduszy UM Sulejówek. Prezes OSP podziękował wszystkim uczesntikom projektu za udział i sprawną realizację wszystkich działań realizowanych w ramach projektu. Burmistrz Miasta Sulejówek na zakończenie swojego podsumowania dodał, że dzięki wsparciu Unii Europejskiej strażacy OSP Sulejówek podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe co umożliwi znaczną poprawę skuteczności funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Sulejówek.