Termomodernizacja budynku OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Sulejówku realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Sulejówku” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu zaplanowana jest inwestycja z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulejówku. W ramach modernizacji energetycznej planowane jest przeprowadzenie następujących prac: docieplenie przegród budynku (docieplenia ścian zewnętrznych i stropów pod nieogrzewanym poddaszem), wymiana okien, wymiana instalacji c.o. oraz montaż nowych, energooszczędnych term gazowych c.w.u., kompleksowa modernizacja kotłowni, wymiana instalacji c.o., modernizacja oświetlenia, montaż ogniw fotowoltaicznych. Realizacja projektu zmieni wizerunek obecnego obiektu OSP w Sulejówku. Dzięki kompleksowym rozwiązaniom przewidzianym w projekcie polegającym na termomodernizacji, unowocześnieniu systemu grzewczego strażnicy, częściowej zamianie źródeł energii na źródła odnawialne oraz zastosowaniu urządzeń fotowoltaicznych służących pozyskaniu energii słonecznej redukcji ulegnie emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza atmosferycznego. Osiągnięte zostaną wymierne korzyści natury ekonomicznej i oszczędnościowej polegające na zmniejszeniu rocznego zużycia i zapotrzebowania na energię, co przełoży się na obniżenie kosztów ogrzewania oraz redukcję kosztów utrzymania obiektu.

Całkowita wartość projektu wynosi 821.327,00 PLN. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 657.061,60 PLN.