Dotacja z WFOŚiGW

Ochotnicza Straż Pożarna w Sulejówku otrzymała dotację w kwocie 9.145,00 zł z WojewódzkiegonFunduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup sprzętu i wyposażenia.

Zakres rzeczowy obejmował zakup:

1) 4 kompletów ubrań specjalnych typu NOMEX;

2) 5 szt. węży tłocznych W-52 powlekanych do motopompy;

3) 5 szt. węży tłocznych W-52 niepowlekanych do motopompy;

4) 8 szt. węży tłocznych W-75 do motopompy;

5) prądownicy wodno-pianowej 52 typu turbo;

6) kurtyny wodnej W-75 z regulacją.

Całkowita wartość w/w sprzętu wyniosła 18.290,00 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW w wysokości 9.145,00 zł, dotacja z ZOSP RP w wysokości 4.800,00 zł i wkład własny w wysokości 4.345,00 zł.

Zakup nowego sprzętu dla OSP Sulejówek zapewni sprawny udział w akcjach ratowniczych między innymi w niesieniu pomocy poszkodowanym w katastrofach drogowych i innych zdarzeniach losowych. Poprzez zakup nowoczesnych ubrań specjalnych typu NOMEX zwiększy się komfort i bezpieczeństwo pracy strażaków, co niewątpliwie przełoży się także na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców terenów, na których działa OSP Sulejówek.

Realizacja zadania poprawi zdolności ratownicze/operacyjne OSP Sulejówek, a w szczególności:

 zwiększy mobilność i możliwość jednostki OSP poprzez wyposażenie większej ilości strażaków w nowoczesne ubrania typu NOMEX,

 utrzyma gotowość bojową jednostki OSP poprzez wymianę zużytych węży tłocznych,

 zwiększy skuteczność gaśniczą jednostki OSP poprzez zakup nowoczesnej prądownicy wodno-pianowej,

 ograniczy strefy skażenia w przypadku wycieku gazu poprzez zakup kurtyny wodnej.
Tablica ogłoszeń